Informacije o obradi osobnih podataka, privoli i Vašim pravima, kao ispitanika - program vjernosti Hatch!

Informacije o obradi osobnih podataka, privoli i Vašim pravima, kao ispitanika, sukladno čl. 13.  Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 (GDPR)

 

1. OPIS PRIVOLE

U privoli su sadržane informacije o obradi osobnih podataka koje izvršitelj obrade prikuplja za voditelja obrade od Vas kao ispitanika, odnosno informacije o svrsi, načinu i sredstvima obrade Vaših osobnih podataka s obzirom na Opću uredbu o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).

2. VODITELJ I IZVRŠITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka trgovačko je društvo Jadranka Trgovina d.o.o., Dražica 1, Mali Lošinj, OIB 02198337590, a izvršitelj obrade je Login d.o.o., Mihačeva Draga bb, Rijeka, OIB 38862460256. Voditelj obrade i izvršitelj obrade će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno vlastitim politikama privatnosti te sukladno Uredbi odnosno važećim pozitivnim propisima Europske unije i Republike Hrvatske ukoliko su isti primjenjivi, uz implementaciju odgovarajućih sigurnosnih (fizičkih i tehničkih) mjera zaštite osobnih podataka od bilo kakve zlouporabe, neovlaštenog pristupa i manipulacije, gubitka ili uništenja. Voditelj obrade i izvršitelj obrade su odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka navedenih u privoli.

3. OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Izvršitelj obrade i Voditelj obrade prikupljaju od Vas, kao Ispitanika (u daljnjem tekstu: Ispitanik), sljedeće osobne podatke: a) ime i prezime, adresa, datum i godina rođenja; b) spol; c) kontakt (telefon, e-mail). d) status umirovljenika (dokazuje se uz predočenje odreska od mirovine ili kartice Udruge umirovljenika), e)status privatnog iznajmljivača (dokazuje se uz predočenje Kartice iznajmljivača) f)status člana udruge (dokazuje se uz predočenje članske iskaznice udruge s kojom je dogovorena aktivnost)

4. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni osobni podaci iz odjeljka 3. koristit će se u svrhu Vašeg sudjelovanja i članstva u Prvom otvorenom programu vjernosti Hatch! (u daljnjem tekstu: Program), kao fizičke osobe starije od 18 godina, koja je dala izričitu privolu i suglasnost za učlanjenje u Program, a sve s ciljem ostvarivanja pogodnosti koje Voditelj obrade i Izvršitelj obrade, te njihovi Partneri nude članovima Programa.

Ispitanik, kao član daje izričitu privolu da ga se informira o marketinškim aktivnostima Voditelja obrade, Izvršitelja obrade i njihovih Partnera koji sudjeluju u Programu, kao i o njihovim promotivnim aktivnostima, akcijama, nagradnim igrama i svim drugim aktivnostima.

5. NAČIN OBRADE I PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci prikupljaju se putem fizičkog/elektroničkog ispunjavanja odgovarajućih obrazaca Voditelja obrade i Izvršitelja obrade.

6. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆOJ STRANI/IZVRŠITELJU OBRADE

Ispitanik kao član Programa je suglasan da prihvaćanjem ovih Pravila Voditelj obrade, Izvršitelj obrade i njihovi Partneri stječu pravo prikupljanja, pohranjivanja, obrade i razmjene svih onih podataka koji su im stavljeni na raspolaganje od samog Člana, poput: imena, prezimena, spola, datuma rođenja, adrese, fotografija, i drugih sadržaja, ID mobilnog uređaja, telefonskog broja i lokacije mobilnog uređaja, kao i podataka o kupnji proizvoda i usluga Partnera Društva, transakcijama na temelju kojih se ostvaruju pogodnosti u sklopu Programa te svih drugih podataka potrebnih za ostvarivanje prava i obveza u sklopu Programa.

Ispitanik kao član Programa daje izričitu suglasnost Voditelju obrade, Izvršitelju obrade i njihovim Partnerima da podatke iz prethodnog stavka mogu prikupljati, obrađivati, međusobno prosljeđivati i razmjenjivati u svrhu ostvarivanja pogodnosti u sklopu Programa, statističke obrade podataka, razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika, upoznavanja Voditelja obrade, Izvršitelja obrade i njihovih Partnera s potrošačkim navikama Člana, kao i u marketinške svrhe i svrhe promidžbe proizvoda i usluga Voditelja obrade, Izvršitelja obrade ili njihovih Partnera i to u zemlji ili inozemstvu. Potpuni i ažurirani popis Partnera Društva na koje se odnosi ova suglasnost dostupan je na internetskoj adresi www.hatch.hr te Član potvrđuje da je s njim upoznat.

Voditelj obrade i izvršitelj obrade štite Vašu privatnost čuvajući povjerljivost prikupljenih osobnih podataka kako bi se onemogućio bilo kakav mogući pristup treće strane Vašim osobnim podacima, izuzev njihovih Partnera koji sudjeluju u Programu. Napominjemo da se pod trećom stranom ne smatraju osobe zaposlene kod Voditelja obrade ili Izvršitelja obrade ili njihovih Partnera koji sudjeluju u Programu, a kojim osobama su Vaši osobni podaci potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti vezanim uz prirodu posla koje te osobe obavljaju.

7. RAZDOBLJE POHRANE I NAČIN ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke koje prikupljamo ovom privolom pohranjujemo do povlačenja privole. Osobni podaci prikupljeni na temelju ove privole unose se u elektronički sustav Voditelja obrade i/ili Izvršitelja obrade i/ili njihovih Partnera koji sudjeluju u Programu.  Voditelj obrade i Izvršitelj obrade se obvezuju osigurati zaštitu, tajnost i sigurnost podataka koji se prikupljaju putem Programa, kao i zaštitu privatnosti Ispitanika kao članova Programa te se obvezuje da njihove osobne podatke neće koristiti protivno svrsi za koju su prikupljeni, niti na način protivan zakonu i drugim propisima.

8. PRAVNA OSNOVA OBRADE (PRIVOLA)

Pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka predstavlja Vaša privola budući da ste kao ispitanik dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu za koju je privola dana te budući da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade i/ili treće strane. Kao ispitanik imate pravo u svakom trenutku povući, odnosno opozvati svoju privolu, na način da istu povučete djelomično ili u cijelosti i to putem poruke na e-mail adresu helpdesk@hatch.hr ili dpo@jadranka.hr.  Potrebno je istaknuti da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ukoliko se privola daje za više međusobno i jasno odvojenih cjelina, privolu možete povući i djelomično. Povlačenjem privole (u cijelosti ili djelomično), Vaši osobni podaci prestaju se koristiti (u cijelosti ili djelomično) za svrhu za koju je privola dana.

Ukoliko povučete navedenu privolu u cijelosti, gubite mogućnost sudjelovanja u Programu, kao i mogućnost ostvarivanja pogodnosti. Ukoliko navedenu privolu povučete u odnosu na samo određeni podatak ili u odnosu na samo određenu svrhu, isti podatak više neće biti predmet obrade odnosno Vaši podaci se više neće koristiti u odnosu na svrhu na koju je opozvana privola.

9. POLITIKA PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti izvršitelja obrade možete pročitati na internetskoj stranici: https://jadranka-trgovina.com/politika-zastite-privatnosti. Davanjem privole smatra se da ste politiku privatnosti pročitali i razumjeli te da ste na navedenu politiku privatnosti pristali čime ista postaje sastavni dio ove privole.

10. VAŠA PRAVA KAO ISPITANIKA

·          Pravo pristupa osobnim podacima i informacijama vezano za obradu osobnih podataka

Kao ispitanik imate pravo pristupiti svim Vašim osobnim podacima. Od voditelja obrade možete zatražiti izdavanje potvrde odnosno dostavu informacija vezano za cjelokupnu obradu ili dijelove obrade Vaših osobnih podataka. Ukoliko ne odredite način dostave, ove potvrde odnosno informacije mogu Vam se dostaviti u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte ili fizičkim putem u pisanom obliku.

·          Pravo na ispravak, dopunu i izmjenu osobnih podataka

Kao ispitanik imate pravo u svakom trenutku zatražiti ispravak, dopunu i izmjenu Vaših osobnih podataka.

·          Pravo na brisanje (zaborav) osobnih podataka

Kao ispitanik imate pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka, izuzev onih podataka koji su voditelju obrade potrebni kako bi se dokazala zakonitost same obrade. Ovisno o podacima čije brisanje tražite, u slučaju brisanja pojedinih osobnih podataka prestaje i Vaše sudjelovanje u programima i postupcima za koje su brisani osobni podaci bili vezani i važni.

·          Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Kao ispitanik imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka u cijelosti ili djelomično.

·          Izvješćivanje u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničavanje obrade

Voditelj obrade obvezan Vas je obavijestiti za svaki ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, osim ukoliko se taj zahtjev pokaže nemogućim ili zahtjeva nerazmjeran napor.

·          Pravo na prenosivost osobnih podataka

Kao ispitanik imate pravo povući Vaše osobne podatke i prenijeti ih kod drugog voditelja obrade. Ukoliko je izvedivo, prijenos će se izvršiti elektroničkim putem, u protivnom Vaše ćete osobne podatke dobiti u fizičkom obliku.

·          Pravo na ograničavanje automatiziranog pojedinačnog donošenja odluka i izrade profila

Kao ispitanik imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograničavanje automatiziranog pojedinačnog donošenja odluka i izrade profila.

·          Pravo podnošenja prigovora na obradu osobnih podataka

Kao ispitanik imate pravo u svakom trenutku podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na Vas odnose. Prigovor možete  podnijeti na cjelokupnu obradu ili dijelove obrade Vaših osobnih podataka. Podnošenjem prigovora na cjelokupnu obradu ili dijelove obrade Vaših osobnih podataka prestaje obrada navedenih podataka u te svrhe. Kao ispitanik imate pravo podnijeti prigovor našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu elektroničke pošte: dpo@jadranka.hr ili na poštansku adresu: Jadranka trgovina d.o.o. , Službenik za zaštitu podataka / Data Protection Officer, Dražica 1, 51550 Mali Lošinj ili nadzornom tijelu ukoliko smatrate da su povrijeđena Vaša prava zajamčena propisima o zaštiti osobnih podataka: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel.: 00385 (0)1 4609-000, Fax.: 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

11. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za Vaše osobne podatke i ostvarivanje prava navedenih u ovoj privoli možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na adresu elektroničke pošte: dpo@jadranka.hr ili na poštansku adresu: Jadranka trgovina d.o.o. , Službenik za zaštitu podataka / Data Protection Officer, Dražica 1, 51550 Mali Lošinj.