Coca-Cola i Jadranka trgovina poklanjaju ti skuter Piaggio Liberty

undefined

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014) JADRANKA TRGOVINA d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1, OIB 02198337590, zastupano po direktoru Milutinu Džebiću, donosi sljedeća:

 

                                                                            PRAVILA NAGRADNE IGRE

»Coca-Cola i Jadranka trgovina poklanjaju ti skuter Piaggio Liberty «

Klasa: UP/I-460-02/19-01/561

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

                                                                                    Zagreb, 17. rujna  2019.

 

Članak 1.

 (1)   Priređivač nagradne igre pod nazivom Coca-Cola i Jadranka trgovina poklanjaju ti skuter Piaggio Liberty je JADRANKA TRGOVINA d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

 

(2)   Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima.

 

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima Priređivača koji će biti označeni promotivnim plakatom, u razdoblju od (uključivo) 01.10.2019.  godine do (uključivo) 31.10.2019. godine i ima samo jedno kolo.

 

Članak 3.

 Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na službenoj internet stranici www.jadranka-trgovina.com prije početka nagradne igre.

 

Članak 4.

 Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj  koje prihvaćaju Pravila nagradne igre i koje zadovolje uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri.

 

Članak 5.

 (1)   U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve osobe koje u navedenom razdoblju u objektima Priređivača koje jednokratno (u jednoj kupnji) kupe barem jedno gazirano piće iz Coca-Cola obitelji (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Sprite, Schweppes svi okusi)  u plastičnoj boci od 0,5l ili 1l, upišu ime, prezime, adresu, broj telefona i broj računa na kupon te ga zajedno s kopijom računa u standardiziranoj plavoj omotnici ubace u posebnu kutiju u prodajnim objektima Priređivača označenim promotivnim plakatom. U jednoj kupnji moguće je ostvariti samo jedan kupon (1 račun = 1 kupon). Broj kupona putem kojih potrošač može sudjelovati u nagradnoj igri je neograničen.

 (2)   Proizvodi/pakiranja koji sudjeluju u nagradnoj igri su:

1.      Coca-Cola 0,5L

2.      Coca-Cola Zero 0,5L

3.      Coca-Cola Zero Limun 0,5L

4.      Fanta Orange 0,5L

5.      Fanta Orange Zero 0,5L

6.      Fanta Flicker 0,5L

7.      Sprite 0,5L

8.      Sprite kaktus Zero 0,5L

9.      Schweppes Tonic Water 0,5L

10.    Schweppes Bitter Lemon 0,5L

11.    Schweppes Tangerina 0,5L

12.    Schweppes Ananas 0,5L

13.    Coca-Cola 1,0L

14.    Coca-Cola Zero 1,0L

15.    Coca-Cola Zero Limun 1,0L

16.    Fanta Orange 1,0L

17.    Fanta Orange Zero 1,0L

18.    Sprite 1,0L

19.    Sprite kaktus Zero 1,0L

20.    Schweppes Tonic Water 1,0L

21.    Schweppes Bitter Lemon 1,0L

22.    Schweppes Tangerina 1,0L

23.    Schweppes Ananas 1,0L

 

Članak 6.

(1)   Fond nagrada sastoji se od:

 1.      Piaggio Liberty S 50 I-GET
     Vrijednost: 18.990,00 kn

 Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 18.990,00 kuna

 

(2)   Nagrade nije moguće zamijeniti niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti. Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada. Nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

 

Članak 7.

 (1)   Izvlačenje dobitnika održat će se 09.11.2019. godine u Maxi Marketu Priređivača  s početkom u 11:00 sati. Svaki kupac može sudjelovati neograničeni broj puta. Bit će organiziran djelomičan prijenos izvlačenja nagrada preko Radio Lošinja - Radio Jadranke. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu od tri člana koja određuje Priređivač.

 

(2)   Komisiju imenuje direktor Priređivača. U toku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

 

Članak 8.

(1)   Ime dobitnika bit će objavljeno na Internet stranici www.jadranka-trgovina.com u roku od najkasnije 8 (osam) dana od dana izvlačenja. Dobitnik nagrade bit će pravovremeno obaviješten telefonskim i pisanim putem.

(2)   Svi sudionici nagradne igre se sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu da se njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade na Internet stranici www.jadranka-trgovina.com i u drugom tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u promidžbene svrhe nagradne igre , i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Sve osobne podatke koji  se prikupljaju u vezi ove nagradne igre Priređivač čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradne igre, osim ako sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri.

(3)   Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 2. ovog članka koristiti za:

a.       Kontaktiranje sudionika radi dogovora oko primopredaje nagrade

b.      Primopredaju nagrade

c.       Ispunjavanje zakonskih obveza prema Ministarstvu financija

d.      Financijske i računovodstvene svrhe

(4)   Priređivač se obvezuje da prikupljene osobne podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama niti ih koristiti u bilo koje druge svrhe osim u svrhu predmetne nagradne igre

(5)   Sudionici nagradne igre imaju pravo:

a.       Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio.

b.      Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač prikupio

c.       Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio.

d.      Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio.

e.       Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njihovi podaci ne obrađuju na definirani način.

f.       Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

 

(6)   Sudionikom nagradne igre smatra se svaka osoba koja je navedena na kuponu sukladno člancima 4. i 5. ovih Pravila.

 

(7)   Pružanje osobnih podataka koji su lažni ili netočni, makar i djelomično, onemogućit će sudjelovanje u nagradnoj igri i rezultirati gubitkom svih prava koja su u vezi sa sudjelovanjem u nagradnoj igri.

 

(8)   Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

 

Članak 9.

 (1)   Dobitnik nagradu može podići u Maxi Marketu Jadranka trgovine d.o.o. na adresi Dražica 5 u Malom Lošinju u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku. Dobitnici svoje nagrade preuzimaju osobno. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog od roditelja ili staratelja uz podnošenje rodnog lista ili rješenja za staratelje te potpisati izjavu o primitku iste.

 

(2)   Ukoliko dobitnik ne podigne nagradu u navedenom roku bit će pisano obaviještena da svoju nagradu mogu podići u dodatnom roku od 8 (osam) dana. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. Nepodignute nagrade Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

 

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 11.

 U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 12.

 Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre bit obaviješteni putem službene internet stranice www.jadranka-trgovina.com i drugih javnih medija.

 

Članak 13.

 (1)   Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

 

(2)   Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na službenoj internet stranici www.jadranka-trgovina.com


Članak 14.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 15.

(1)   Priređivač ne preuzima odgovornost za:

a.       bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju,

b.      za netočne ili pogrešne osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri,

c.       bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

(2)   U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci.

 

  

                                                                                                                JADRANKA TRGOVINA d.o.o

                                                                                                                Direktor

                                                                                                               Milutin Džebić